Refund

ผู้บริโภคที่จองทัวร์ไว้สามารถใช้ สิทธิการจองทัวร์ของผู้บริโภค ในการยกเลิกทัวร์ที่จองไว้ได้ ตามประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พ.ศ. 2563 ในกรณีมีเหตุที่ทำให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางได้เฉพาะตัว ให้นักท่องเที่ยวแจ้งขอรับเงินค่าบริการคืนจากผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวต้องจ่ายเงินคืนในอัตรา ดังต่อไปนี้

 1. ถ้านักท่องเที่ยวแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า ก่อน 30 วัน ให้คืนในอัตรา ร้อยละ 100 ของเงินค่าบริการ
 2. ถ้านักท่องเที่ยวแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า ก่อน 15 วัน ให้คืนในอัตรา ร้อยละ 50 ของเงินค่าบริการ
 3. ถ้านักท่องเที่ยวแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า ก่อนน้อยกว่า 15 วัน ไม่ต้องคืน เงินค่าบริการ

 

นโยบายการคืนเงิน (Refund Policy)

อาศัยความตามประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พ.ศ. 2563  บริษัทจะทำการคืนเงินให้แก่ลูกค้า กรณีดังต่อไปนี้

 1. ถ้าลูกค้าแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า ก่อน 30 วัน บริษัทจะคืนเงินให้ในอัตรา ร้อยละ 100 ของเงินค่าบริการ
 2. ถ้าลูกค้าแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า ก่อน 15 วัน บริษัทจะคืนเงินให้ในอัตรา ร้อยละ 50 ของเงินค่าบริการ
 3. ถ้าลูกค้าแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า ก่อนน้อยกว่า 15 วัน ไม่ต้องคืน บริษัทไม่คืนเงินค่าบริการ
 4. การคืนเงิน จะโอนเงินคืนให้เฉพาะ ผู้ที่มีชื่อในการชำระเงิน ค่าทัวร์ให้กับบริษัทเท่านั้น
 5. ในกรณีที่มีการยกเลิกการเดินทาง การเข้าพัก หรือการร่วมกิจกรรม ของสมาชิกผู้ร่วมเดินทางในคณะของลูกค้า ถ้าหากลูกค้าสามารถหาสมาชิกสมัครเป็นผู้ร่วมเดินทางในโปรแกรมการเดินทางของคณะแทนได้ ทันตามกำหนดเวลา ในการขอวีซ่า บริษัทจะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม เฉพาะ
  5.1 ค่าขอวีซ่า (กรณีประเทศที่ต้องขอวีซ่า)
  5.2 ค่าธรรมเนียมสายการบินในการเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารเพิ่มเท่านั้น
  5.3 ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าธรรมเนียมอื่นใด ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสมาชิกผู้ร่วมเดินทาง และ/หรือ เข้าร่วมกิจกรรม
 6. บริษัทจะไม่ยอมรับการยกเลิกบริการ และไม่คืนเงินให้กับลูกค้าที่ชำระเงินแล้ว ในกรณีที่ลูกค้า
  6.1 ใช้บริการไปแล้ว แม้เป็นบางส่วน
  6.2 ไม่มาตามนัดหมายในวันที่กำหนด
  6.3 มาล่าช้าจากเวลาที่นัดหมายในวันที่กำหนด ทำให้ไม่สามารถเดินทาง เข้าพัก หรือเข้าร่วมกิจกรรมได้
  6.4 ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมไม่สมบูรณ์ ตามหลักเกณฑ์ วัน และเวลาที่บริษัทกำหนด ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด

 

ระยะเวลาดำเนินการคืนเงิน:

การคืนเงินค่าบริการ ค่าธรรมเนียม ค่าบริการเสริม อาจใช้เวลาดำเนินการ ตั้งแต่ 15 ถึง 45 วันทำการ นับจากวันที่บริษัทอนุมัติการคืนเงิน

 

ผู้บริโภคที่จองทัวร์ไว้สามารถใช้ สิทธิการจองทัวร์ของผู้บริโภค ในการยกเลิกทัวร์ที่จองไว้ได้ ตามประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พ.ศ. 2563 ในกรณีมีเหตุที่ทำให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางได้เฉพาะตัว ให้นักท่องเที่ยวแจ้งขอรับเงินค่าบริการคืนจากผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวต้องจ่ายเงินคืนในอัตรา ดังต่อไปนี้

 1. ถ้านักท่องเที่ยวแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า ก่อน 30 วัน ให้คืนในอัตรา ร้อยละ 100 ของเงินค่าบริการ
 2. ถ้านักท่องเที่ยวแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า ก่อน 15 วัน ให้คืนในอัตรา ร้อยละ 50 ของเงินค่าบริการ
 3. ถ้านักท่องเที่ยวแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า ก่อนน้อยกว่า 15 วัน ไม่ต้องคืน เงินค่าบริการ

 

Consumers who have reserved a tour can exercise their consumer’s right in tour reservation to cancel their reserved tour according to the announcement of the Tour Leading Business and Tour Guide Committee on “the Criteria involving the Establishment of Tourist Service Fee Refund Rate 2020”. In the incident which specifically causes tourists’ inability to travel. Tourists shall make a request for service fee refund from tour business operators where tour business operators shall make a refund in the following rates:

 1. Should tourist cancel the trip 30 days in advance, 100% of the service fee shall be refunded.
 2. Should tourist cancel the trip 15 days in advance, 50% of the service fee shall be refunded.
 3. Should tourist cancel the trip less than 15 days in advance, the service fee is nonrefundable.

Refund Policy

Based on the announcement of the Tour Leading Business and Tour Guide Committee on “the Criteria involving the Establishment of Tourist Service Fee Refund Rate 2020”, the company will refund to the customer in the following cases:-

 1. Should customer cancel the trip 30 days in advance, 100% of the service fee shall be refunded.
 2. Should customer cancel the trip 15 days in advance, 50% of the service fee shall be refunded.
 3. Should customer cancel the trip less than 15 days in advance, the service fee is nonrefundable.
 4. Refund will be made to the person whose name appeared as payers of the tour fee to the company only.
 5. In the case of cancellation on travel, accommodation and participation in any program of any travel members in the customer’s group, should the customer is able to obtain replacement member for the travelling group on time of visa reapplication, the company will only charge for:-
  5.1 visa fee (if visa is required for destination country);
  5.2 airline’s fee for the change of passenger;
  5.3 any additional expenses for any tools, equipment, and so on, arose from the change of travelling and/or participating members.
 6. The company will not accept neither service cancellation nor make any refund of the paid service fee in the following circumstances in which the customer:-
  6.1 has received services, fully or partially;
  6.2 did not show up on the scheduled date;
  6.3 arrived later than the appointed time on the scheduled date, causing his or her inability to travel, check in for accommodation, or participating in the set activity;
  6.4 did not complete their registration in accordance of the company’s established criteria(s), date and time in regardless of any cause(s).

Refund Processing Period:

Processing time for a refund of service charges, fees or any additional service charges may consume from 15 to 45 business days from the date the company agreed to refund.